Tagged: SCOPE

เครื่องต้นแบบ Tablet ป.1 ยี่ห้อ SCOPE 0

เครื่องต้นแบบ Tablet ป.1 ยี่ห้อ SCOPE

Tablet แจกเด็กป.1 ยี่ห้อ SCOPE จากประเทศจีน ราคา 2,430 บาทต่อเครื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ได้มีมติเลือกให้ บริษัท บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน (Government to Government :จีทูจี) ในโครงการ...

ส่งต่อเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ :