Tagged: E08

Canon Mp 258 ขึ้น E08 P08 – mp258 e08 2

Canon Mp 258 ขึ้น E08 P08 – mp258 e08

Canon Mp 258 ขึ้น E08 หรือ P08 Canon Mp 258 ขึ้น E08 คือ ที่ ซับ น้ำหมึกเต็ม แต่เราสามารถปิดการเตือนตรงนี้แล้วใช้ต่อไปได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ปิดเครื่อง กด Power และ Reset พร้อมกัน ปล่อยปุ่ม...

ส่งต่อเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ :
Canon mp287 error P07 E08 และวิธีเคลียร์ซับหมึก โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287 64

Canon mp287 error P07 E08 และวิธีเคลียร์ซับหมึก โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon mp287 error P07 E08 โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287 อันดับแรก ต้องเข้า Services mode mp287 โดยการกดปุ่มก่อนครับโดย ปิดเครื่อง รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ ถอดสาย USB ออกก่อนเลยครับ *** กดปุ่ม Power...

ส่งต่อเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ :