Tagged: การลงทะเบียน Line

เล่น line ในคอม 32

LINE PC เล่น LINE ในคอมพิวเตอร์ PC ได้แล้วรวมทั้ง Android, iPhone, Windows Mobile และ BlackBerry

เล่น LINE PC ในคอมพิวเตอร์ PC ได้แล้ว หลังจากที่ LINE ปล่อยให้ใช้งานใน iPhone และ android มาแล้ว ตอนนี้เล่น LINE PC บนคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับ ได้ทั้งบน Windows และ Mac OS แต่จะเล่น LINE บนคอมพิวเตอร์ได้นั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชี...

ส่งต่อเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ :